درخواست کردن در هر موردی که باشد کار سختی است چه در مورد اضافه کاری چه در مورد لطفی که می خواهیم کسی برای ما انجام دهد. یک توصیه روانشناسی در این زمینه می گوید اگر با خود در تقلا هستید که به چه صورت می توانید به خواسته خود برسید بهتر است روی کاغذ درخواست خود را بنویسید تا ببینید آیا این درخواست منطقی هست یا خیر. البته این ایده برای کسانی است که نمیدانند آیا درخواستشان ارزش گفتن را دارد. توصیه روانشناسان این است که دلایل خود را بنویسید تا بهتر درخواست خود را بفهمید :

« بعد از فکر کردن و ارزیابی صادقانه با خود، دلایل خود را برای انجام این کار فهرست کنید. با این کار حداقل می توانید افکار خود را سازمان بندی کنید و قبل از درخواست کردن، می فهمید که آیا این درخواست باعث شرمندگی شما می شود یا خیر. به عبارت دیگر اگر نتوانستید برای کار خود دلایل کافی را فهرست کنید می توان گفت درخواست شما غیر منطقی است. »

با این کار شما برای درخواست کردن خود دلایل خود را دارید اما اگر می خواهید کسی را برای انجام آنچه شما می خواهید ترغیب کنید باید دلایلی را فهرست بندی کنید که برای آن شخص اهمیت دارند. با یک آمادگی کوچک و از قبل می توانید مذاکره آسانتری را داشته باشید.