چه با موتور، دوچرخه یا با ماشین در هر حال همه ما در استفاده از جاده سهیم هستیم پس چه بهتر که امنیت داشته باشیم. اگر از دوچرخه استفاده می کنید مطمئنا می دانید که امنیت کمتر است مخصوصا زمانیکه می خواهید مسیر خود را عوض کنید و به چپ یا راست بروید و یا در فصل سرما به دلیل هوای سرد که دید خودروها کمتر است. شما می توانید از دستکش های خود با کمی تغییر، جهت علامت دادن به خودروهای دیگر استفاده کنید. از برچسب های انعکاسی یا همان شب رنگ ها می توانید استفاده کنید به این صورت که روی دستکش ها بچسبانید و برای علامت دادن از آنها استفاده کنید. البته بهتر است این دستکش ها بدون انگشت باشند و از تصویر فلش برای این کار استفاده کنید چون دقیقا می تواند منظور را برساند . می دانید که این برچسب های انعکاسی وقتی نور را دریافت می کنند آن را منعکس می کنند و در هر حالتی توسط سایرین دیده می شوند.