ما می توانیم به چیزهای زیبایی فکر کنیم اما اگر آنها را نزد خود نگه داریم معنای خیلی کمی خواهند داشت. اگر کسی باعث می شود در شما حسی از تشکر و قدردانی برانگیخته شود این کار را انجام دهید، اجازه دهید آنها هم بدانند که شما قدردان هستید. یک تشکر کوچک راه طولانی را می تواند طی کند مخصوصا زمانی که چیزهای زیادی برای تشکر داریم.