نشستن در یک کنفرانس کسل کننده هیچ جذابیتی ندارد و همینطور ارائه این سخنرانی نیز برای خود سخنران کسل کننده خواهد بود. چنانچه در این زمینه مشکل دارید و نمی توانید شنونده خود را با حرف های خود بگوش نگه دارید بهتر است این پیشنهادات و توصیه های ما را امتحان کنید. کارشناسان در این زمینه می گویند راهی وجود دارد که می تواند معجزه کند راه حل این است که در سخنرانی و کنفرانس خود یک داستان شخصی تعریف کنید. بهترین راه برای ارتباط با حضار مخاطب این است که نبوغ به خرج دهید. مثلا می توانید از خودتان شروع کنید و در ارتباط با موضوع سخنرانی خود از تجربه شخصی خودتان داستانی تعریف کنید. داستان های شخصی محرک های عاطفی مخاطبین را برمی انگیزد و این همان هدف واقعی شما به عنوان سخنران است. البته برای اینکه داستان شما عجیب و غریب به نظر نرسد از گفتن اسامی افراد و جزئیات حساس خودداری کنید.

شنیدن یک داستان مخصوصا از نوع شخصی و تعاملی آن بسیار آسانتر از نشستن و گوش کردن به یک سخنرانی رسمی و خشک است. مخصوصا اگر حرف های شما اعتبار داشته باشد بسیار بهتر می توانید توجه مستمعین را با مطالب مربوط، جلب کنید.

توصیه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که هر چقدر سخنرانی شما طبیعی و محاوره ای تر باشد، بهتر است.