اشتباه کردن در محل کار هرگز احساس خوبی را به دنبال ندارد اما بدترین احساس این است که در مقابل مهمترین افراد این اشتباه از شما سر بزند. پیشنهادی که در این زمینه شده این است که بهترین کار، عذرخواهی کردن است، در همان وهله و همان جایی که اشتباه کرده اید.

این عذرخواهی باید مستقیم باشد و کسی که باعث ایجاد رنجش شده است باید مسئولیت کار خود را به عهده بگیرد. طبق گفته روانشناسان جمله ای که بیان می شود باید حاوی این معنی باشد که من فهمیدم چه کار کردم و می دانم حرف من اثر بدی گذاشت در حالیکه منظوری نداشتم. و اگر شما در مقابل جمعی اشتباه لفظی کردید عذرخواهی شما هم باید در مقابل جمع باشد. این برای سیاستمداران نیز توصیه مفیدی است که در مقابل تریبون بایستند و هر جایی که باشند برای اشتباهاتشان عذرخواهی کنند. البته مطمئن شوید که عذرخواهی شما کاملا صادقانه باشد.

بنابراین چه جک بی ربطی را تعریف کردید یا تصادفا در محل کار خود اشتباه لفظی از شما سر زد بهترین کار عذرخواهی صادقانه و فوری است. و البته بعد از عذرخواهی دیگر در مورد آن حرف نزنید و کاملا آن را فراموش کنید.