این منظره زیبا بر روی کره زمین است دریای بی انتهای گلهای یخی که آرام بر روی سطح دریا با غشای نازک یخ شناور است. این ساختار عجیب یخ از نظر نمک و باکتری بسیار غنی است و البته جدا کردن آنها از سطح آب بسیار سخت است. دلیل رشد آنها در سطح آب به این صورت است که در فصل زمستان قطبی یخ دریایی شکل می گیرد و اغلب دیدن رشد آنها امکان پذیر است. این ساختار پیچیده به دلیل رطوبت هوای یخی آن منطقه و آب شور از سطح یخی آب شکل می گیرد. انتقال آب شور به این ساختار به این معنی است که شوری این گلهای یخی 5 برابر شوری آب اقیانوس است. با همین مکانیزم سایر چیزهایی که در آب دریا وجود دارد مانند باکتری در این گلهای یخی به صورت کنسانتره و غلیظ شکل می گیرند. اگرچه این گلهای یخی در نواحی قطب شمال و قطب جنوب به وفور یافت می شود ولی دسترسی به آنها بسیار سخت است. یخی که زیر این گلها وجود دارد بسیار نازک است به حدی که با وزش باد شکل می گیرد.