در این دنیایی که پر است از توصیه و نصایح، سخت است که بگوییم کدامیک بهتر و یا بدردنخور است. ولی می توان گفت که به نظر می رسد نصایح و توصیه های عجیب و غریب، بهترینشان باشد. فکر کنید تا به حال چه نصایح عجیب و غیر عادی و یا بی هدفی را دریافت کرده اید که توانسته زندگی شما را بهتر کند؟ یک نقل قول عجیب و غریب وجود دارد که می گوید «همه، کسی را که به دیگران آدامس تعارف می کند دوست دارند» شخصی که به این توصیه عمل کرده می گوید من همیشه با خودم آدامس دارم چراکه قهوه زیاد می نوشم و همیشه نفسم بوی قهوه می دهد بعد از اینکه این جمله را شنیدم به این توصیه عمل کردم و واقعا برای من مؤثر بود. البته این طور نبود که هر کسی را میدیدم به او آدامس تعارف کنم وقتی احساس می کردم شرایط این کار وجود دارد این کار را می کردم و باعث می شد در برخورد اول با دیگران تأثیرگذار باشم و آنها فکر کنند که من آدم بسیار سخاوتمندی هستم و سخاوتمندی یکی از بهترین صفات تأثیرگذاری بر دیگران است. خوب این توصیه عجیب و غریب را امتحان کنید و ببینید آیا در برخوردهای شما با دیگران تأثیر می گذارد یا خیر؟ و آیا زندگی شما را بهتر می کند؟