نبوغ در هر شکلی باید خودش را نشان دهد چه در شکل و چه در اندازه و در مورد این بطری های آب، نبوغ به شکلی دیگر خود را نشان داده است. این بطری های آب در کم عمق ترین سطح آب و از کوتاه ترین شیر آب، قابل پر شدن هستند. سرپوش قسمت بیرونی این بطری کاملا محکم شده است و به بطری چسبیده است و هیچ نشتی ندارد و یک سرپوش پیچی دارد که باز می شود و اجازه می دهد شما از سر بطری آب بخورید. این بطری ها دارای فیلتر نیز می باشد ولی فقط مزه بد و بوی آب را می گیرد و آلودگی آب را از بین نمی برد و بعد از 150 بار استفاده از این بطری باید فیلترها را به قیمت 10 دلار عوض کرد. خود بطری نیز به قیمت 28 دلار است.