همیشه اینطور قلمداد می شود که میزان گرسنگی به مقدار غذایی که خورده ایم مربوط می شود ولی مطالعه جدیدی انجام شده است که نشان می دهد گرسنگی ما می تواند به مقدار غذایی که یادمان می آید که قبلا خورده ایم بستگی داشته باشد. برای اینکه اضافه وزن پیدا نکنید و زیاد نخورید تمرین کنید که با ذهن متمرکز غذا بخورید و به غذا خوردن توجه کامل داشته باشید. در این مطالعه به 100 نفر داوطلب، نهار داده شد که با پیش غذای سوپ گوجه در مقیاس زیاد و کم همراه بود. در کاسه های سوپ یک لوله کار گذاشته شده بود که یا کاسه سوپ را خالی و یا پر می کرد به طوری که داوطلب از این موضوع اطلاعی نداشت و متوجه هم نمیشد. بنابراین نیمی از شرکت کنندگان زودتر یا دیرتر از چیزی که با چشم حدس می زدند غذای خود را تمام می کردند. همانطور که قابل پیش بینی بود دقیقا بعد از غذا سطح گرسنگی شرکت کنندگان به مقدار سوپی که خورده بودند بستگی داشت. اما 2 تا 3 ساعت بعد، مقدار غذایی که فکر می کردند خورده بودند، از اهمیت بالاتری برخوردار شد: کسانی که باور داشتند مقدار غذای بیشتری خورده اند (صرف نظر از اینکه واقعا کم یا زیاد خورده اند) می گفتند احساس گرسنگی کمتری برای وعده غذایی بعد دارند. گروه دیگری که فکر می کردند غذای کمتری خورده اند احساس متفاوتی داشتند. طبق نظر کارشناسان، در مقایسه با مقدار واقعی غذا، حافظه ، اثر بیشتری بر اشتهای ما می گذارد. حالا چطور این آزمایش را در زندگی واقعی خود پیاده کنیم؟ می توان اینطور گفت که هر چقدر بیشتر بر روی غذای خود تمرکز کنیم و سعی کنیم حواس مان در هنگام غذا خوردن پرت نشود، کمتر چاق می شویم. طبق نظریه روانشناسان قبل از اینکه غذای خود را شروع کنید 3 ثانیه به ظرف غذای خود نگاه کنید. برای لحظه ای به واژه هایی که به ذهن تان می آید مثل کوچک، بزرگ و پر فکر کنید. سپس آگاهانه و متفکرانه غذای خود را در حافظه خود ثبت کنید به طوری که بعدا به خوبی به یاد آورید که چه خورده اید. همچنین چشم تان به ظرف غذایتان باشد تا بیشتر از مقدار لازم نخورید.