اگر واقعا می خواهید به کسی کمک کنید نگویید «اگر به چیزی نیاز داشتی به من بگو»

برای دوست و خانواده مان اتفاق بدی می افتد و ما می خواهیم به آنها کمک کنیم اما لزوما نمی دانیم چطور به او کمک کنیم و می گوییم « اگر کاری داشتی به من بگو» فقط برای اینکه چیزی بگوییم و حرفی زده باشیم. گفتن این جمله صحیح نیست چراکه این جمله به این معنی است که از طرف مقابل می خواهیم که او به ما بگوید که چه کاری را می خواهد تا ما برای او انجام دهیم. بهتر است زمانی که کسی به کمک نیاز دارد و شما می خواهید به او کمک کنید، خیلی مشخص تر عمل کنید.

تصور کنید دوستتان عزیزی را از دست می دهد، خواهرتان در بیمارستان بستری می شود یا به طور کل اتفاق بسیار بدی می افتد، و شما می خواهید کمک کنید. بسیار مهم است که خاص و مشخص عمل کنید چراکه این افرادی که در این شرایط قرار می گیرند نمی توانند در آن لحظه، زندگی روزانه خود را اداره کنند و در شرایطی نیستند که بفهمند به چه کمکی نیاز دارند. بنابراین به آنها پیشنهاد کنید که مثلا از بچه هایشان مراقبت کنید، خرید روزانه آنها را بکنید یا غذایشان را بپزید. به جای اینکه به آنها بگویید که فکر کنند و ببینند به چه کمکی از طرف شما احتیاج دارند، شما فکر کنید که چه کمکی می توانید به آنها بکنید . البته در این که به کسی بگویید که برای کمک به او آنجا هستید هیچ مشکلی نیست ولی اگر واقعا می خواهید مفید باشید کمک خود را به طور خاص و مشخص بیان کنید. مطمئن باشید که او هم زمانی که شما به کمک نیاز داشته باشید به کمک شما به طور مشخص خواهد آمد.