طرح زندگی مانند نقشه است به ما کمک می کند که به سمت زندگی معنی داری پیش برویم. اگر در زندگی طرح مشخصی داشته باشیم دیگر به خود اجازه نمی دهیم روزهای زندگی را بدون هدف بگذرانیم. مایکل حیات منابعی را مطرح می کند که می توان با استفاده از آن برای خود طرح زندگی شخصی ترسیم کنیم. برای این منظور او سه سوال مطرح می کند که برای داشتن طرح زندگی باید به آنها پاسخ داد:

  1. چطور می خواهید از شما یاد شود؟ مخصوصا برای افرادی که نزدیکان شما محسوب می شوند؟
  2. چه چیزی برای شما بیشترین اهمیت را دارد؟ مایکل حیات از استعاره « محاسبات زندگی » استفاده می کند تهیه لیستی که اولویت های شما را فهرست می کند مثلا (کارهای معنوی، خانواده، شغل).
  3. چطور می خواهید از آنچه هستید به آنچه که می خواهید برسید؟ آینده خود را ترسیم کنید و آن را با واقعیت امروز و حال خود مقایسه کنید سپس یک لیست عملکردی تهیه کنید تا شما را به سمت اهداف تان حرکت دهد.