خودکار و چراغ قوه ای که می تواند انسان را بکشد.

آقای پارک سنگ هک، شهروند سابق کره شمالی که هم اکنون ساکن کره جنوبی شده است، یک فعال سیاسی است که تنفر مقامات کره شمالی را برانگیخته است و به همین دلیل آنها قاتلی را برای براندازی این فرد به کره جنوبی فرستاده اند ولی چیزی که جالب است اسلحه های جیمز باندی این فرد است. یکی از مقامات رسمی دولت کره جنوبی در مصاحبه خود با CNN این وسایل را نشان داده است. دو اسلحه، خودکار است که ظاهرا در میان ماموران مخفی کره شمالی رایج است. یکی از این خودکارها به صورت تماسی است یعنی با تزریق سم قربانی را فلج می کند و در عرض چند ثانیه او را از پا در می آورد. دومین خودکار یک گلوله در خود دارد که شلیک می شود ولی در گلوله پرتابی سم وجود دارد.

اما این دو اسلحه برای ماموران اطلاعات کره جنوبی بسیار آشنا بود مسئله جالب اسلحه سوم بود که برای آنها جدید بود یک چراغ قوه که سه سوراخ دارد هر سوراخ در واقع مانند لوله تفنگ است که با فشار تکمه فعال می شود. یک فشار و بعد بنگ… البته بهتر است به جای تولید این وسائل کشنده، موبایل های هوشمند و اندروید تولید کنند.