حتما در برخی مغازه ها مجسمه های مانکن را دیده اید جالب است که این مانکن ها با وجود صورت بدون چشم می توانند شما را ببینند، چطور؟ این مانکن ها که با آرم آی سی (EyeSee) توسط یک شرکت ایتالیایی به نام آلماکس تولید شده اند به دوربین مجهز هستند و خریداران را تماشا می کنند. این دوربین ها سن، جنسیت و نژاد هر انسانی را تشخیص می دهد و جالب اینکه حتی می تواند موجودات دارای روح که فقط انسان ها هستند را تشخیص دهند. این دوربین ها یا در واقع این مانکن ها هیچ تصویری را ذخیره نمی کنند و چیزی بیشتر از دوربین های CCTV نیستند ولی زمانیکه تصویری از نظر قانونی مد نظر باشد می توان آن را استخراج کرد. شرکت آلماکس می گوید این دوربین ها توسط 5 شرکت در آمریکا و اروپا استفاده می شود. بنابراین اگر در جایی حس کردید که زیر نظر هستید بدانید که حس تان درست است و کسی شما را می بیند.