تا به حال شده که هوس خاویار کنید ولی وقت کافی برای توقف نداشته باشید تا قبل از رفتن به جزیره شخصیتان با هواپیمای شخصی خود، کمی خاویار بخرید؟ ما که هوس نکرده ایم ولی ظاهرا کسی هوس خاویار کرده است چراکه دستگاه خودپردازی اختراع کرده که خاویار می فروشد. این دستگاه که دستگاه خودپرداز خاویار نام گرفته است، برای هر انس خاویار 500 دلار می گیرد. البته بعید است این دستگاه در بازارچه ها نصب شود چون اختصاصا برای قسمتهای خاص طراحی شده است مانند قسمت درجه ویژه فرودگاه ها.