یک فرد ناشناس که سعی داشته به اسرائیل نفوذ پیدا کند لقمه بزرگی را قورت داده است : نخست وزیر اسرائیل آقای سیلوان شالوم. این فرد ناشناس در فیس بوک سایت آقای نخست وزیر را هک کرده و تصویر او را با یک تصویر دیگر که نشان دهنده فلسطین آزاد است، عوض می کند. اتفاقی که برای این فرد عالی رتبه سیاسی بسیار شرم آور است. او بعد از هک کردن ایمیل های آقای نخست وزیر برای او ایمیلی می فرستد با این مضموم که « چی میشه اگه  ایمیل های یک نخست وزیر برای عموم منتشر بشه؟ »