اگر از twitter یا facebook یا instagram استفاده می کنید همه کس، چیزهایی که راجع به شما باشد را می دانند. این باعث می شود که وضعیتی ایجاد شود که دیگر چیزی برای صحبت به طور رو در رو باقی نماند. فکر کنید دوست شما بعد از چند ماه به دیدن شما می آید و شما می خواهید مشتاقانه از کارهایی که در طول این مدت انجام داده اید برای او تعریف کنید ولی متأسفانه او همه چیز را به لطف facebook می داند و تمام عکس های شما را دیده است و در کل هیچ حرفی برای گفتن بین شما وجود ندارد و هیجانی در محاورات شما دیده نخواهد شد. مسئله این است که شبکه های اجتماعی مکالمات واقعی را نابود می کنند.