ظروف نقره ای دیگر خسته کننده شده اند چراکه همیشه دارای یک شکل مشابه هستند. برآمدگیهایی که روی این ظروف جدید وجود دارند آن ها را عجیب و غریب کرده است ولی طراحی این ظروف برای ماساژ دادن و ایجاد حس تماس در دهان است که البته باعث ایجاد ظاهر نامنظمی در این ظروف شده است.