چنانچه لباس بافتنی دارید که آستین آن گشاد شده است می توانید آنرا با سه شوار تعمیر کنید. به این صورت که مقداری آب را گرم کنید و سپس آستین لباس را داخل آب گرم فرو برده و آن را بفشارید و بعد با سشوار آن را خشک کنید. البته به صورت دائمی آن را درست نمی کند ولی برای مدتی می توان دوباره از آن استفاده کرد و از دست آن آستینهای بلند و گشاد شده راحت شد.