بوی بد پا مشکلی است که گاهی باعث شرمندگی می شود اما می توان این مشکل را به راحتی حل کرد. بهترین روش، استفاده از دئودورانت جوش شیرین است که باعث خنثی شدن PH عرق پا می شود و باکتریهایی را که باعث بوی بد پا می شود را کاهش می دهد. استفاده از خود جوش شیرین به تنهایی به صورت موقت اثر می کند ولی با استفاده از دئودورانت جوش شیرین شما می توانید پاهایی با بوی خوش رز داشته باشید این دئودورانت را می توانید قبل از پوشیدن جوراب استفاده کنید.