حتما چوب لباسی هایی دارید که لیز هستند و لباسهایی که یقه های گشاد دارند یا جنس خاصی دارند که باعث می شود از چوب لباسی لیز بخورند، این مشکل را می توانید با استفاده از چسب حرارتی به راحتی برطرف کنید. به اینصورت که چسب مایع را به صورت زیگرالی روی چوب لباسی قرار دهید و بگذارید تا خشک شود. با این کار حالت لیزی چوب لباسی از بین می رود و لباس ها به این چسب های خشک شده گیر می کنند و دیگر لیز نمی خورند. البته چوب لباسی هایی هستند که مخصوص آویختن این گونه لباس ها هستند ولی این راهی است که بتوان از چوب لباس های قدیمی و ساده نیز استفاده کرد.