مورد قضاوت قرار گرفتن توسط دیگران احساس عجیبی است که با ترس توأم است و در واقع بهتر است که بگوییم چطور باید بر این ترس غلبه کرد. شناخت و غلبه بر این ترس می تواند ما را در پیشبرد اهداف مان و یادگیری مهارت های جدید یاری کند. تصور کنید آوازی را برای معلم آواز خود می خوانید و او بعد از کار شما قضاوت خود را در مورد آوازتان به شما خواهد گفت. تجربه آواز خواندن در حالیکه تنها نشسته اید و کسی که به شما خیره شده است تا شما را قضاوت کند، بسیار می تواند ترسناک باشد اگر ندانید که چطور بر این ترس غلبه کنید. روش کار این است که مربی خود را همراه خود و هم طبقه خود ببینید مثل اینکه او دوست یا عضوی از خانواده شماست. اگر بتوانید خود را اینطور قانع کنید که اطرافیان شما حمایتگر شما هستند تا اینکه قضاوتگر شما باشند، دیگر ترسی از اجرای خود نخواهید داشت.