با این حال که در دنیایی بدون کاغذ باید زندگی کرد ولی گاهی اکثر ما قسمتی از ساعات روزمان را به ورق زدن مجله، قراردادها یا اوراق دیگر می گذرانیم. برای این زمان ها می توانید به راحتی با بستن یک کش پلاستیکی به دور انگشت شصت به آسانی ورق بزنید. همانطور که می دانید با بستن چیزی به انگشت دست که مانند انگشتانه عمل کند حالت گیر کردن انگشت دست برای ورق زدن بیشتر می شود و می توان به راحتی اوراق را از هم جدا کرد. بنابراین با بستن یک کش پلاستیکی به دور انگشت شصت این حالت را به راحتی می توانید ایجاد کنید.