ممکن است زیاد خوابیدن در روز آخر هفته احساس خوبی به شما دهد ولی نمی تواند کم خوابی شما را در طول هفته جبران کند؛ حتی باعث می شود هفته بعد خواب آلوده تر باشید. بر اساس نظریه کارشناسان زمانیکه در روز آخر هفته بیشتر می خوابید، ساعت مغز خود را دچار اختلال می کنید و همین باعث می شود در روز اول هفته به سختی از خواب بیدار شوید. پس بهتر است زمانی که 8 ساعت خواب شما کامل شد از خواب بیدار شوید تا ساعت مغز شما از تنظیم خواب هفتگی خود خارج نشود.