پیشتر به ما گفته میشد که هنگام عطسه کردن دستان خود را مقابل دهان خود قرار دهید تا محیط اطراف را با عطسه خود آلوده نکنید ولی در 5 سال اخیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها اعلام کرده است که با قرار دادن آرنج خود در مقابل دهان از انتشار آلودگی جلوگیری کنید. 

دلیل آن این است که ما ممکن است در هر 30 دقیقه دست خود را به 300 سطح مختلف بزنیم و نمی توانیم هر زمان که عطسه می کنیم دست خود را بشوئیم ؛ بنابراین با حائل قرار دادن آرنج خود هنگام عطسه, می توانیم از آلوده کردن دست خود و در نتیجه محیط اطراف خودداری کنیم.