برای اینکه از اثرات منفی نشستن طولانی در امان باشید می توانید صندلی خود را کنار گذاشته و پشت میزهایی که مخصوص ایستادن است کار کنید. اما تمام طول روز ایستادن آسان نیست. بنابراین توصیه این است که عادت ایستاده کار کردن پشت میز را به صورت تدریجی در خود ایجاد کنید. می توانید با بیشتر ایستادن شروع کنید مثلا ایستاده به تلفن ها و ایمیل های خود جواب دهید و در طول استراحت و جلسات خود بایستید. از اینجا به بعد می توانید یک میز بلند مخصوص ایستادن تهیه کنید و بعد خود را متعهد کنید که برای هفته اول به مدت 1 ساعت پشت میز ایستاده کار کنید و به تدریج این مدت را افزایش دهید.