چطور می توان همیشه با انگیزه بود؟

زمانیکه هدف بزرگی در زندگی دارید و شخص بسیار پرکاری هستید ، سخت است کارهایی را که انجام داده اید به یاد بیاورید و از خودتان قدردانی کنید. مارک اندرسون در این مورد راه حلی دارد که نام آن را  Anti-Todo List  ( آنتی چک لیست ) گذاشته است.

قسمت اول این سیستم این است که ابتدا کارهایی که قرار است روز بعد انجام شود را روی کارتی یادداشت کنیم.

قسمت دوم این سیستم این است که همان کارها را که روز بعد انجام دادیم پشت همان کارت یادداشت کنیم به این قسمت است که آنتی چک لیست می گوییم یعنی کارهایی که انجام شده. و روز بعد که قرار شد کارهای جدید را روی کارتی دیگر یادداشت کنیم به کارت قبلی که نگاه میکنیم احساس خوبی از انجام کارهای خود می کنیم سپس آن را پاره کرده به دور می اندازیم . به این صورت میتوان همیشه با انگیزه و با نشاط بود.