خوشحالی نه در برتری است و نه در لذت، خوشحالی در هیچ چیز نیست غیر از رشد. بله به همین سادگی؛ ما خوشحال هستیم در همین حال که در حال رشد هستیم. دلیل این امر این است که انسان ها در حین رشد، بیشتر یاد می گیرند، رشد می کنند و کارهای خود را بهتر انجام می دهند و همین باعث ایجاد حس خوشبختی می شود. البته تعادل لازم است. رشد کردن و بزرگ شدن به معنی استرس داشتن در مورد چیزهایی که نیاز داریم تا در زندگی پیشرفت کنیم نیست به طور ساده بزرگ شدن یعنی فرصتهای زندگی را برای بهتر شدن بدست آوردن. تنها به این صورت است که شما به طور طبیعی رشد می کنید و بزرگ می شوید و در نتیجه شادتر می شوید.