حدس می زنید تصویر بالا مربوط به چه چیزی می تواند باشد. در واقع این وسیله ای است برای زیبایی و مرتب کردن ابرو برای آقایان در کشور ژاپن.

همانطور که مشخص است این وسیله به عنوان یک الگو به کار می رود با گذاشتن آن روی صورت فرم مورد نظر ابرو را به راحتی می توان مرتب کرد.