با این نظریه موافق هستید که فوق العاده ترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که مغز ما خالی است. زمانی که سر شما پر از نظریات مختلف است سخت است که به چیزهای جدید بیندیشید. زمانی که ذهن شما خالی است شما برای احتمالات جدید باز هستید و در جستجوی علایق خود خواهید بود. ما امروزه ذهن خود را با اطلاعات اضافی، مقاله هایی که نمی توانیم بخوانیم، ایمیل های فراوان و کلی رسانه های دیگر  پر می کنیم. زندگی در این لحضات می تواند بسیار آشفته باشد. هر زمان که نتوانستید از فکرهای خود خلاص شوید بدانید که ذهن تان کمی پر است و باید آن را خالی کنید.