یک زمانی اگر بیکار بودیم و کاری برای انجام دادن نداشتیم جایی می ایستادیم و به اطراف نگاه می کردیم و بیکاری خود را به این صورت توجیه می کردیم . ولی امروزه بیکار بودن هم متفاوت شده دیگر هیچ کس برای رفع بیکاری به اطراف نگاه نمی کند بلکه به صفحه موبایل خود خیره میشود. اما خیره شدن به موبایل تنها راه ممکن برای گذر از بیکاری نیست راه های دیگری هم هست در واقع 6 راه دیگر برای گذر از بیکاری وجود دارد:

1-    برقرار کردن تماس چشمی

2-    صحبت کردن در مورد آب و هوا

3-    نگاه کردن به اطراف

4-    دیدن چیزهای غیر معمول در اطراف

5-    نگاه کردن به کسانی که به موبایل خود خیره شده اند

6-     کتاب خواندن