شاید با آمدن کتاب الکترونیکی یا eBook دیگر کسی به فکر کتابخانه های مملو از کتاب کاغذی نباشد ولی این تصویر که می بینید هرمی از کتاب کاغذی است . این کتابخانه که « کوه کتاب » نامگذاری شده در هلند ساخته شده است . کل ساختمان در یک هرم شیشه ای قرار گرفته که در تابستان خنک و در زمستان از طریق گرمایش کف، گرم نگه داشته می شود.