چطور تندخوانی کنید؟

آیا زمانی که مشغول مطالعه هستید کلمات را نجوا می کنید؟ اگر این عادت را دارید آن را ترک کنید تا بتوانید سرعت مطالعه خود را 2 یا 3 برابر کنید. چنانچه زمان مطالعه کلمات را بلند می خوانید مانند این است که مشغول صحبت کردن هستید و به همین دلیل سرعت خواندن کند می شود . راه حل این است که بدون صدا مطالعه کنید و در حین مطالعه خود را مشغول خوردن چیزی کنید چراکه اگر دهان خود را مشغول کار دیگری بکنید ذهن را از مکانیزم بیان در مغز آزاد می کنید و اجازه می دهید کلماتی که می خوانید مستقیم به خودآگاه برود بنابراین در حین مطالعه آدامس بجوید یا غذا بخورید و ببینید که با وجود سرعت بالا در خواندن، قادر به فهم کامل کلمات هستید.