امروزه اولین اصل برای تولید هر وسیله ای این است که آن وسیله کاملا با فیزیک بدن انسان هماهنگی داشته باشد اما هنوز برای کار کردن با کامپیوتر برای مج دست مضراتی وجود دارد. این نقص منجر به تولید موسی شده که به صورت عمودی است.

\

البته طراحی چندان جالبی نیست ولی به دلیل فرم عمودی آن واقعا در رفع درد مج دست مؤثر است.