احتمالا بدترین قسمت تکنولوژی آنجایی است که باعث قطع ارتباط رو در رو و چشم در چشم می شود ؛ به عنوان مثال یک پیامک نمی تواند کل حرفهای شما که در یک محاوره بهتر بیان می شود را ابراز کند. به همین دلیل هیچ وقت با کسی با پیامک قطع رابطه نکنید چرا که حداقل در یک محاوره شما می توانید خود را برای هر بحثی آماده کنید ولی تصور کنید در یک لحظه شما پیامکی دریافت می کنید حاوی این متن که مثلا ما دیگر نمی توانیم با هم باشیم یا از این دست پیامها. دلیل دیگر اینکه به اندازه کافی اینگونه حرفها در پس ذهن ما می مانند چه برسد به اینکه این حرفها را در موبایل خود ذخیره داشته باشیم حتی اگر این پیامک را از ذخیره موبایل خود پاک کنیم باز هم نسبت به یک محاوره رو در رو، نیروی مضاعفی بیشتر از تحمل ما را می طلبد.