این تصویر مغز انسان یا هر موجود زنده دیگری نیست در واقع این تصویری از اسکن میکروسکپی الکترونیکی از یک دانه کوچک گیاهی به نام کریمیفولیا می باشد. این تصویر توسط یک عکاس انگلیسی گرفته شده است. این عکس، بسیار ظریف و با ابزاربسیار پیشرفته گرفته شده و البته فوق العاده بودن دنیای طبیعت را به ما یادآور می شود.