چنانچه جایی هستید که دوچرخه های زیادی وجود دارد و نگهداری و ثابت نگه داشتن آنها برای شما سخت است، می توانید با استفاده از لوله های PVC ، قسمت پارکینگ دوچرخه را به راحتی با ایجاد چند اتصال، بسازید. البته به دلیل سبک بودن این لوله ها نمی توان انتظار داشت که امنیت داشته باشد ولی در قسمت پارکینگ شخصی خودتان وسیله خوبی برای ثابت نگه داشتن دوچرخه های شماست.