دراین سبک باغداری که به صورت متحرک است , از عناصرهای مقیاس بندی شده استفاده شده است با گلدانهایی چرخشی که باغ یا مزرعه را به یک ماشین تبدیل می کند. تنها با ایجاد یک سری مداخله های ساده میتوان به یک تجربه مهیج و باورنکردنی دست یافت. این گلدانها توسط یک برنامه نرم افزاری کنترل می شوند که به طور مداوم الگوهای پیچ در پیچ جدید را بر اساس قوانین ریاضی تولید می کند . این گلدانها می چرخند تا کسانی راکه برای دیدن این فضا آمده اند به تغییر جهت وادارند تا بتوانند کل فضای سبز را در تمامی جهات تماشا کنند.