تصور ما از گربه‌ها، حیواناتی با اندازه 20 تا 40 سانتی متر است، اما برخی از گربه‌های خانگی این تصور را به چالش کشیده‌اند و اندازه ببر یا شیر هستند. گربه‌هایی که در خانه می‌خورند و می‌خوابند!

فکر نکنم این گربه‌ها در طول عمرشان موش گرفته باشند، چرا که در این‌صورت هم کمتر می‌خوردند و هم تحرک بیشتری داشتند و در نتیجه این‌قدر بزرگ نمی‌شدند!

940201-Biggest-Cats-On-Earth-01 940201-Biggest-Cats-On-Earth-02 940201-Biggest-Cats-On-Earth-03 940201-Biggest-Cats-On-Earth-04 940201-Biggest-Cats-On-Earth-05 940201-Biggest-Cats-On-Earth-06 940201-Biggest-Cats-On-Earth-07 940201-Biggest-Cats-On-Earth-08 940201-Biggest-Cats-On-Earth-09 940201-Biggest-Cats-On-Earth-10 940201-Biggest-Cats-On-Earth-15 940201-Biggest-Cats-On-Earth-14 940201-Biggest-Cats-On-Earth-13 940201-Biggest-Cats-On-Earth-12 940201-Biggest-Cats-On-Earth-11 940201-Biggest-Cats-On-Earth-16 940201-Biggest-Cats-On-Earth-17 940201-Biggest-Cats-On-Earth-18 940201-Biggest-Cats-On-Earth-19 940201-Biggest-Cats-On-Earth-20منبع: +