بارها تصمیم می گیریم کارهایی را که از صبح برنامه ریزی کرده ایم انجام بدهیم ولی به دلایل مختلف وقت برای انجام آنها پیدا نمی کنیم. همین امر باعث می شود ناامید شویم و فکر کنیم بهتر است دیگر چک لیست برای کارهایمان تهیه نکنیم و بدون برنامه ریزی پیش برویم. نا امید نشوید و سعی کنید از قانون 5-3-1 استفاده کنید. یعنی در طول روز 1 کار بزرگ، 3 کار متوسط و 5 کار کوچک انجام دهید. این محدودیت در چک لیست شما شامل جمعا 9 کار می شود. با این محدودیت شما می توانید کارهایتان را طبق اولویت و با توجه به انرژی و وقت تان تنظیم کنید.