یافتن یک هندوانه شیرین و رسیده به نظر کار سختی نمی رسد البته در صورتیکه بدانید چه کار باید انجام دهید. با نگاه کردن به هندوانه و دانستن چند علامت بارز می توانید این کار را انجام دهید. اولین علامت این است که پوست هندوانه تیره باشد، اگر روشن و درخشان باشد نشان دهنده این است که به اندازه کافی نرسیده است. هر چقدر هندوانه زیر نور آفتاب باشد پوستش تیره تر می شود و رسیده تر است. علامت دیگر همانطور که همه می دانند ضربه زدن به هندوانه است، پوست هندوانه باید سفت باشد و هنگام ضربه زدن این سفتی احساس شود؛ اگر صدای خفه ای به گوش برسد هندوانه نرسیده است.علامت دیگر سنگینی هندوانه است،  هر چقدر هندوانه سنگین تر باشد نشان دهنده آبدار بودن آن است.