مذاکره کردن یا همان به اصطلاح چک و چانه زدن در همه جنبه های زندگی ما نقش بسزایی دارد مثلا در درخواست اضافه حقوق کردن، تخفیف گرفتن، خرید کردن، و خلاصه هر جایی که حرف زدن لازم است شما به نوعی در حال مذاکره هستید. پس فکر نکنید مذاکره کردن فقط در جلسات کاری و مسائل سیاسی است مذاکره کردن در تمامی سطوح زندگی اشخاص جایگاه خاصی دارد. اگر در این کار مهارت ندارید و مذاکره کننده خوبی نیستید بهتر است به این دو تکنیک توجه کنید:

  1. دیدگاه شما در مورد مذاکره چیست؟

دو دیدگاه وجود دارد: تهدید آمیز چالش برانگیز

کسانی که به مذاکره به چشم تهدید نگاه می کنند، هنگام مذاکره استرس بیشتری را احساس می کنند و از مذاکره خود چیز بدرد بخوری عایدشان نمی شود. بیشتر به صورت منفعل رفتار می کنند یعنی مطیع و تسلیم هستند و تمایلی به استفاده از تاک تیک های خاص برای بدست آوردن قدرت نفوذ را ندارند. به همین دلیل این افراد تمایلی به چانه زدن ندارند و زود می خواهند قائله را ختم کنند بدون آنکه به هزینه های آن فکر کنند. برعکس کسانی که به مذاکره به چشم یک چالش نگاه می کنند مشتاقانه منتظر چک و چانه زدن هستند. ولی چرا برخی افراد به مذاکره به چشم تهدید نگاه می کنند نه چالش؟ برای جواب به تکنیک دوم توجه کنید:

2- به هر هدفی می توان از چند زاویه نگاه کرد.

برخی افراد به اهداف شان به عنوان وسیله ای برای دستیابی یا فرصتی برای پیشرفت کردن نگاه می کنند، روانشناسان نام این گروه را اشخاص متمرکز بر ارتقا نام گذاری کرده اند (به هدف به چشم وسیله ای برای پیشرفت نگاه می کنند). سایر افراد کسانی هستند که به هدف شان به عنوان وسیله ای برای کمتر ضرر کردن و آرام جلو رفتن نگاه می کنند. طوری در زندگی جلو می روند که باید کارهایی را بکنند که مجبور به انجام آن هستند، روانشناسان نام این گروه را اشخاص متمرکز بر ممانعت نام گذاری کرده اند (به هدف به چشم سد و مانع نگاه می کنند).

این دو گروه به یک هدف مشابه به صورت های مختلف می نگرند و برای رسیدن به یک هدف، متفاوت عمل می کنند. اگر جزء افرادی باشید که به هدف به چشم پیشرفت نگاه می کنند، خلاق هستید، از خطر استقبال می کنید (ریسک پذیر هستید)، سریع وارد عمل می شوید، و خوش بین هستید. اگر جزء افرادی هستید که به هدف به چشم سد و مانع نگاه می کنید،  بیشتر تعمق می کنید، تجزیه تحلیل می کنید و حالت دفاعی به خود می گیرید و بدبین هستید (یعنی چون فکر می کنید که همه چیز اشتباه پیش می رود، پس بهتر است جلوی انجام آن را بگیرید و مانع اتفاق افتادن چیزی شوید. تمرکز این افراد همیشه بر ممانعت و پیش گیری از اتفاقات در زندگیست).

هنگام مذاکره افراد متمرکز بر ارتقا، به مذاکره به چشم وسیله ای برای بدست آوردن چیزی نگاه می کنند ، داشتن این دیدگاه به آنها کمک می کند که بر روی خواسته خود متمرکز باقی بمانند. برعکس افراد متمرکز بر ممانعت، به مذاکره به چشم وسیله ای برای از دست دادن چیزی نگاه می کنند، آنها بسیار نگران هستند که در مذاکره شکست بخورند و در تنگنا قرار بگیرند. این نگرانی باعث می شوند آنها حساس تر شوند و منافع کمتری عایدشان شود.

وقتی صحبت بدست آوردن خواسته وسط کشیده می شود، به جای اینکه به فکر از دست دادن چیزی باشید به بدست آوردن آن بیندیشید. با این دیدگاه به هر چیزی، به جای تهدید به چشم چالش نگاه می کنید و قادر خواهید بود همچنان نگاه تان به پاداش ها و منفعت های ناشی از آن مذاکره باشد. قبل از وارد شدن به هر مذاکره تمرکز خود را بازیابی کنید و به خواسته خود بیندیشید. سپس به آن به عنوان فرصتی برای شادی و رشد بنگرید.