دوده جمع شده بر روی کابینت های چوبی را نمی توان به راحتی پاک کرد ولی با درست کردن یک محلول  تمیز کننده می توانید از شر آنها خلاص شوید. ترکیبی که باید درست کنید یک محلول غلیظ از دوقسمت جوش شیرین و یک قسمت روغن مایع است. با استفاده از یک مسواک، لایه کثیف جمع شده بر روی کابینت را می توانید تمیز کنید. مطابق شکل زیر:

حالا می توانید کابینت تمیز شده را با قسمت تمیز نشده آن مقایسه کنید: