زمانیکه خشم و عصبانیت وارد یک مباحثه شود، بحث داغ و در نهایت از کنترل طرفین خارج می شود که همین حالت، باعث ناراحتی است. استفاده از روش سوالی کردن سقراطی می تواند به شما کمک کند تا در مباحث، بدون اینکه درگیریهای غیر ضروری پیش بیاید مسائل را از دیدگاه خود تان ببینید.

در این روش تمرکز بر روی سوال کردن است و همین باعث می شود که طرفین در مورد موضوع بحث به جای بیان احساسات که معمولا اغراق شده است، بیشتر فکر کنند.

به طور مثال فکر کنید همسرتان از دیر به خانه آمدن شما ناراحت است و به شما می گوید : «به من زنگ نزدی،خیلی نگرانت شدم. حتما با دوستانت بیرون بودی؟» شما در جواب می گویید : «نه عزیزم من بیرون نبودم قسم می خورم.» اما این سرحد دو فکر است : کسی که زور بیشتری به کار ببرد برنده می شود. به جای این کار بهتر است از همسرتان سوال کنید. این حالت باعث می شود شما در وضعیت و موقعیتی قرار بگیرید که بتوانید بدون اینکه عصبانی شوید خود را کنترل کنید و شنونده را مجبور کنید که حرف شما را بپذیرد. اینچنین بگویید: «چرا ناراحتی؟ فکر می کنی چه کار می کردم؟ آیا دیر کردنم تو را ناراحت کرده یا اینکه به من اعتماد نداری؟ به جای بحث کردن او را تشویق می کنید تا احساسات خود را بیان کند و اینطور به نظر می رسد که شما حرفهای او را می شنوید. در نهایت او شما را می بخشد و یا متوجه می شود که بی منطق بوده است و یا حتی خود شما متوجه می شوید که اشتباه کرده اید و باید به او خبر می دادید.

البته این مثال در مباحث معمولی زده شد ولی همین روش در مباحث داغ تر نیز موثر است. مثلا به جای اینکه بگویید : «حیوانات نباید به اسارت کشیده شوند» بگویید : «آیا فکر می کنید حیوانات باید به اسارت کشیده شوند؟» بیان کردن دیدگاه خود در قالب سوال، شنونده را مجبور می کند مسئله را از دیدگاه شما ببیند حالا چه دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد. چراکه به طور روانی، سوال کردن، مخاطب را در موقعیتی قرار میدهد که مجبور می شود به سوال جواب دهد. می دانید که معلم ها از همین متد برای آموزش و یاد گیری استفاده می کنند، اگر سوال کردن در مباحث علمی وجود نداشت، دانش آموزان مجبور به یادگیری دروس نبودند تا بتوانند به سوالات پاسخ دهند. بنابراین این یک متد برای تدریس و یک روش موثر برای برنده شدن در یک مباحثه است.

این یک ایده بسیار ساده و یک تاکتیک برای آسان کردن درگیریهای مربوط به مباحث است. دفعه بعد هر وقت که در مباحثه ای قرار گرفتید این متد سقراطی را امتحان کنید.