برخی افراد تصور خاصی از کار کردن در محیط کار دارند مثلا فکر می کنند که باید به موقع در محل کار حاضر شوند، کاری که به آنها گفته شده انجام دهند و صرفا فقط به این دلیل که کار منفی انجام نمی دهند، درست کار می کنند.

در اینجا می خواهیم با این نظریه مخالفت کنیم و بگوییم این فرد هزینه سنگینی را بابت این روش کاری خود پرداخت می کند. ایده اصلی این است که اگر نمی توانید ارزشی را به مجموعه ای اضافه کنید پس بهتر است آن را فراموش کنید. اگر به جلسه ای بروید و هیچ حرفی نزنید بهتر است که از ابتدا به این جلسه نمی رفتید. اگر به محل کار خود می روید و هر چه که به شما بگویند انجام دهید مطمئنا کارمند خوبی هستید ولی عدم ابتکار و خلاقیت شما برای همگان هزینه بردار است چراکه شما جای کسی که می توانست به این مجموعه ارزشی را اضافه کند گرفته اید.

شاید با استدلال عقلی این مسئله توجیه کننده باشد که ساکت نشسته اید، نت بر می دارید و همکاری می کنید و حداقل اینکه کار منفی بر ضد مجموعه انجام نمی دهید؛ اما هزینه فرصت هایی که شما در مجموعه به هدر می دهید بسیار چشم گیر است. اضافه نکردن ارزش به یک مجموعه برابر با به دور ریختن ارزش های آن مجموعه است.