محققین پیشنهاد می کنند همیشه کنار تخت خواب خود کاغذ و قلم داشته باشید چراکه ممکن است خلاق ترین افکار هنگامی که دراز کشیده اید به سراغتان بیاید. دلیل این امر در تفاوت مواد شیمیایی مغز در حالت ایستاده یا خوابیده است. در حالت خوابیده ترشح یک ماده شیمیایی مغز به اسم نورآدرنالین بیشتر می شود؛ این ماده شیمیایی توانایی ما را در حل مسائل و تفکر خلاق آمیز بیشتر می کند. البته در حل مسائل ریاضی هیچ تفاوتی ندارد اما می تواند کمک خوبی در بازبینی مسائل درونی فرد باشد.