در قابلمه و ظروف در کابینت باعث ایجاد بی نظمی می شوند و منظم چیدن آنها کار بسیار سختی است. اما روشی که ما پیشنهاد می کنیم برای همیشه کابینت شما را از بهم ریختگی نجات می دهد و بسیار هم ارزان است. تمام آنچیزی که شما نیاز دارید خریدن چند گیره چسبی است که به در کابینت می چسبانید به طوری که بتوانید در قابلمه را محکم در آنها قرار دهید. این روش هم از دید پنهان است هم در و قابلمه هر دو در یک کابینت و در یک قسمت قرار می گیرند.