همه به اهمیت جزئیات تأکید دارند. ولی گاهی درگیر جزئیات شدن می تواند شما را از انجام واقعی کار بازدارد. اگر مراقب نباشید و خیلی زود درگیر جزئیات شوید، اشتیاق شما از بین می رود و در پیشرفت شما وقفه ایجاد می شود. به نظر می رسد این متد فکری به « انجام دادن بهتر از بی نقص بودن است» برمی گردد. برای بی نقص انجام دادن کارها به وقت نیاز داریم و به طور قابل ملاحظه ای از همان شروع کار، از برنامه کاری عقب می مانید، روحیه تان تضعیف می شود و شانس موفقیت تان کم می شود . جزئیات را نادیده بگیرید تا از این پیامدها در امان باشید.