حتما تا به حال برای آقایان این اتفاق افتاده است که هنگام پیراهن خریدن، پیراهن کاملا اندازه است ولی به تنشان خوب نمی نشیند. شاید بهتر است که هنگام پرو کردن لباس بنشینید! برای بهتر به نظر رسیدن لباس به تن، هنگام پرو کردن لباس، آقایان باید بنشینند. این مسئله زمانی مهمتر می شود که آقایان بخواهند پیراهن های تنگ تر و کاملا متناسب با اندام را امتحان کنند. در این حالت شاید زمانی که ایستاده اید لباس خوب به نظر برسد ولی هنگام نشستن لباس تنگ تر می شود و فاصله بین دکمه ها باز می شود و لباس متناسب به نظر نمی رسد.